Vedtægter for AB Frødalens Beboer- og Gymnastikforening

 § 1 Foreningens navn og formål

Stk. 1: Foreningens navn er: A/B Frødalen Beboer- og Gymnastikforening

              CVR-nummer: 34 172 331

Stk. 2: Foreningens adresse: Frødalen 38, 2630 Taastrup.

Stk. 3: A/B Frødalen er et seniorbofællesskab hvor vi er en gruppe seniorer, der har etableret et byggeri med denne geniale boform, hvor målsætningen er at få gensidig glæde, gavn og støtte af hinanden i den tredje alder. Foreningens aktiviteter bygger på seniorbofællesskabets grundide om, at få gensidig glæde, gavn og støtte af hinanden i den tredje alder, samt gennem fælles aktivitet at styrke sammenholdet.

Gymnastik aktiviteten skal ses som både forebyggelse og som supplement til genoptræningen efter operation af alderdoms betingede fysiske skavanker under mottoet ”Hellere forebygge end helbrede”.

§ 2 Medlemsskab

Stk. 1: Personer, der er bosiddende i Seniorbofællesskabet Frødalen skal være medlem af den del af foreningen, som vedrører foreningens fællesarrangementer.

Stk. 2: Man kan tilmelde sig følgende aktivitet:

Medlemskab til deltagelse i Frødalens gymnastikaktiviteter

Stk. 3: Medlemmerne er forpligtiget til at overholde foreningens vedtægter.

Stk. 4: Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

Stk. 5: Udmeldelse af Gymnastik skal ske til kassereren. Indbetalt kontingent refunderes ikke

§ 3 Foreningens ledelse og tegningsregel

Stk. 1: Foreningens ledelse består af følgende:

 1. Generalforsamlingen.
 2. Bestyrelsen.
 3. Aktivitetsudvalget
 4. Gymnastikudvalget

Stk. 2: Foreningen tegnes af formanden og kasseren i forening.

Stk. 3: Kassereren forestår den daglige ledelse af foreningens økonomi, herunder kontingentindbetaling samt betaling af regninger. Kassereren kan alene råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti.

Stk. 4: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Alle forslag afgøres ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er forslaget forkastet.

Kun fremmødte medlemmer har stemmeret, og generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.  Der føres protokol over generalforsamlingens forløb, og denne underskrives af dirigenten og sekretæren.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned, og skal indkaldes med mindst 8 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftlig til bestyrelsen senest 3 dage før generalforsamlingen. Forslag der ikke er indsendt rettidigt i. h.t. lovene, kan ikke komme til afstemning.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling, der ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, skal indeholde følgende punkter:

Valg af:

 1. Formand
 2. Valg af referent
 3. Aflæggelse af beretning
 4. Regnskab
 5. Behandling af forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af:
  a. Formand (ulige år)
  b. Kasserer (lige år)
  c. Sekretær (lige år)
  d. 1 bestyrelsesuppleant (hvert år)
  e. 1 revisor (hvert år)
  f. 1 revisorsuppleant (hvert år)
 8. Eventuelt

Stk. 5: Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling når bestyrelsen skønner det nødvendigt, og der skal indkaldes når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Motiveret krav herom skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen, indeholdende dagsorden. Bestyrelsen kan, hvis den finder det fornødent, udvide dagsordenen. Generalforsamlingen skal afholdes senest 14 dage efter der er fremsat krav herom. Indkaldelse med dagsorden, skal være medlemmerne i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen. 

§ 4 Bestyrelsen

Stk. 1: Bestyrelsen varetager foreningens ledelse og består af formand, kasserer og sekretær, samt et medlem fra aktivitetsudvalget og gymnastikudvalget.  

Første gang vælges formanden for 1 år og sekretæren for 2 år. Kassereren vælges for 2 år.
Derefter er alle valgt for 2 år.

Intet bestyrelsesmedlem hæfter personligt for foreningen.

Stk. 2: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og skal føre protokol over møder. Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt når ¾ af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Alle spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflertal – i tilfælde af stemmelighed er det formandens stemme der er afgørende.

§ 5 Udvalg

Stk.1: Til varetagelse af den daglige ledelse af aktivitetsudvalget og gymnastikudvalget, vælges hvert år på den ordinære generalforsamling et udvalg på mindst 3 personer.

Stk. 2: Den til bestyrelsen valgte person er talsmand for udvalget. Udvalgsmedlemmer vælges normalt for 2 år, og i tilfælde af afgang suppleres udvalgene på bestyrelsens foranledning.

Bindende aftaler kan kun træffes i samråd med bestyrelsen.

§ 6 Regnskab

Stk. 1: Kassereren fører foreningens regnskab og er ansvarlig for foreningens kasse. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Regnskabet, der skal indeholde et driftsregnskab samt status, underskrives af formanden, kassereren og revisoren.

Stk. 2: Såfremt foreningens driftsregnskab udviser et overskud, træffer generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling bestemmelse om, hvorledes dette overskud skal anvendes. Hvis der afsættes et beløb til et nærmere bestemt formål, kan der kun disponeres over dette beløb med en generalforsamlings godkendelse. 

§ 7 Vedtægtsændringer og opløsning

Stk. 1: Vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Hvis ikke der opnås flertal, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor almindeligt stemmeflertal er afgørende.

Stk. 2: Opløsning af foreningen kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Hvis ikke der opnås flertal, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor almindeligt stemmeflertal er afgørende.

Stk. 3:   Der kan stemmes med fuldmagt.

Stk. 4: Ved opløsning af foreningen skal foreningens formue udbetales til kassereren, som sørger for at fordele beløbet ligeligt mellem medlemmerne uanset varigheden af medlemskabet.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 5. marts 2024

Del siden