Vedtægter for A/B Seniorbofællesskabet Frødalen

§ 1 Navn og hjemsted

1.1  Foreningens navn er
A/B Seniorbofællesskabet Frødalen.

1.2  Foreningens hjemsted er
Høje­-Taastrup kommune.

§ 2 Formål

2.1  Foreningens formål er at erhverve og administrere ejendommen matr. nr. 0125 Høje Taastrup by, Høje-­Taastrup.

§ 3 Medlemmer

3.1  Som andelshaver kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der er fyldt 50 år og som beboer eller samtidig med optagelsen flytter ind i en bolig i foreningens ejendom, og som erlægger det til enhver tid fastsatte indskud med eventuelt tillæg.   

3.2  Som andelshaver kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en person eller   en juridisk person, som har købt andelen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver.  Denne andelshaver skal betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor andelen er videresolgt. Denne andelshaver kan ikke fremleje boligen, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på andelsboligforeningens generalforsamling, og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen sælge andelen  til en person, som opfylder kravene i §  3.1. Såfremt andelen ikke er solgt inden 6 måneder fra auktionsdagen, overtager andelsboligforeningen salget og bestemmer, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i § 15.

3.3  Ved beboelse forstås, at andelshaveren tager boligen i brug som helårsbeboelse for sig og sin husstand. 

3.4  Hver andelshaver må ikke benytte mere end én bolig i foreningen og er forpligtet til at  bebo boligen, medmindre andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom,  institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste,  midlertidig forflyttelse eller lignende. 

§ 4 Indskud 

4.1  Ved optagelse af ny andelshaver, skal der udover indskud indbetales et tillægsbeløb, således at indskud og tillægsbeløb svarer til den pris, som efter § 14 kan godkendes for andel og lejlighed. 

4.2  lndskuddet skal indbetales kontant. 

§ 5 Hæftelse

5.1  Andelshaverne hæfter alene med deres indskud for forpligtelser vedrørende foreningen,  jf. dog stk. 2. 

5.2  For de lån i kreditforeningen eller pengeinstitutter, der optages i forbindelse med  stiftelsen eller efter stiftelsen i henhold til lovlig vedtagelse på generalforsamling, og som  er sikret ved pantebrev eller håndpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, hæfter  andelshaverne uanset stk. 1 personligt og pro rata efter deres andel i formuen, såfremt  kreditor har taget forbehold herom. 

5.3  En fratrædende andelshaver eller andelshaverens bo hæfter for forpligtelsen efter stk. 1  og stk. 2, indtil ny godkendt andelshaver har overtaget andelen og dermed er indtrådt i  forpligtelsen. 

§ 6 Andel

6.1  Andelshaverne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. 

6.2  Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæring i henhold til andelsboligforeningslovens § 4 a. Der kan ikke gives transport i et eventuelt tilgodehavende efter en overdragelse, som endnu ikke er aftalt. Der kan heller ikke anvises eller meddeles fuldmagt for nogen anden end andelshaveren til at modtage og kvittere for afregning af et sådant tilgodehavende. 

6.3  For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset, kan  bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis.

§ 7 Boligaftale

7.1  Foreningen kan efter generalforsamlingens bestemmelse med hver andelshaver oprette en boligaftale, der indeholder bestemmelser om boligens brug m.v. 

7.2  En andelsbolig skal benyttes til beboelse. Indenfor ejendommens område må der ikke drives nogen form for erhverv udover, hvad der er normalt for et boligområde.  Der må ikke på ejendommen udøves nogen art af virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj og rystelser eller ved sit udseende eller på anden måde efter bestyrelsens skøn er til ulempe for de omkringboende. 

§ 8 Boligafgift

8.1  Boligafgiftens størrelse fastsættes til enhver tid af generalforsamlingen bindende for alle andelshavere.  

8.2  Det indbyrdes forhold mellem boligafgiftens størrelse for de enkelte boliger fastsættes  i samme forhold som andelshavernes andel i foreningens formue, jf. § 6 

§ 9 Vedligeholdelse

9.1  En andelshaver er forpligtet til at foretage al vedligeholdelse inde i boligen, bortset fra vedligeholdelse af centralvarmeanlæg og fælles forsynings­ og afløbsledninger og bortset fra udskiftning af hoved­ og bagdøre samt vinduer og udvendige døre. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også eventuelle nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til boligen, så som f.eks. udskiftning af gulve og køkkenborde. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse, som skyldes slid og ælde. 

9.2  En andelshaver er endvidere forpligtet til at vedligeholde det til boligen knyttede haveareal. Generalforsamlingen kan fastsætte nærmere regler for vedligeholdelsen af havearealet, udestuer, træterrasser og for fælles eller egne hegn. 

9.3  En andelshaver har desuden pligt til at foretage andre indvendige eller udvendige vedligeholdelsesarbejder, som efter generalforsamlings vedtagelse er pålagt andelshaverne. 

9.4  Andelsboligforeningen er forpligtet til at foretage al anden vedligeholdelse, herunder af bygninger, skure og carporte samt fælles anlæg. 

9.5  Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt kan bestyrelsen kræve  nødvendig  vedligeholdelse foretaget indenfor en nærmere fastsat frist. Foretages den nødvendige vedligeholdelse ikke inden fristens udløb, kan andelshaveren ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør med 3 måneders varsel, jf. § 21.

§ 10 Forandringer

10.1  En andelshaver er ikke berettiget til at foretage forandringer inde i boligen, med mindre forandringen er anmeldt skriftligt for bestyrelsen senest tre uger inden den bringes til udførelse. Bestyrelsen kan gøre indsigelse efter stk. 3, hvilket skal ske inden tre uger efter anmeldelsen og iværksættelse af forandringen skal da udskydes, indtil der er opnået enighed med bestyrelsen, eller det er fastslået, at indsigelsen var uberettiget. Aftalen mellem andelshaver og bestyrelse skal indgås skriftligt. Det skal af aftalen fremgå hvilke arbejder andelshaveren kan udføre. Eventuelle vilkår, herunder frister og reetablering ved fraflytning, skal ligeledes fremgå af aftalen. 

10.2  En andelshaver er ikke berettiget til at foretage forandringer af boligens ydre eller af redskabsskure og carporte eller til at opsætte eller ændre hegn, med mindre bestyrelsen inden arbejdets iværksættelse har godkendt forandringen. Bestyrelsen kan nægte at godkende en anmodning om omforandring, såfremt bestyrelsen skønner, at forandringen viI være uhensigtsmæssig eller skønnes at ville stride mod andre andelshaveres interesser. 

10.3  Alle forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt i overensstemmelse med   kravene i byggelovgivningen, lokalplaner og andre offentlige forskrifter. Arbejderne må ikke fratage boligen dens karakter af bolig, der er velegnet for ældre og personer med handicap. 

10.4  Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte eller godkendte forandringers forsvarlighed og lovlighed. I tilfælde, hvor byggetilladelse kræves efter byggelovgivningen eller tilladelse efter andre offentlige forskrifter, skal tilladelsen desuden forevises for bestyrelsen, inden arbejdet iværksættes.

§ 11 Fremleje

11.1  En andelshaver må hverken helt eller delvis overlade brugen af boligen til andre med­  Iemmer af sin husstand, medmindre han, hun er berettiget dertil efter stk. 2 og stk. 3. 

11.2  En andelshaver er berettiget til at fremleje eller udlåne sin bolig med bestyrelsens tilladelse, som kun kan gives, når andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold. militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende for en begrænset periode på normalt højst 2 år. Fremleje kan således ikke tillades efter fraflytning eller dødsfald, uanset om der måtte være særlige grunde såsom svigtende salg. Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og  betingelserne for fremlejemålet. 

11.3  Fremleje eller udlån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen på de af den fastsatte betingelser.

§ 12 Husorden

12.1  Generalforsamlingen kan til enhver tid bindende for alle andelshavere fastsætte regler for husorden, husdyrhold m.v. 

12.2  Bestemmelser om husdyrhold m.v. kan dog kun ændres således, at bestående rettigheder bibeholdes indtil dyrets død. 

§ 13 Overdragelse

13.1  Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, sker overdragelsen efter principperne og den fastlagte procedure i de af generalforsamlingen vedtagne regler for interesselisteregler.

Overordnet gælder dog følgende: 

13.2  Ansøgeren skal være fyldt 50 år, og være uden hjemmeboende børn.

A) Personer, der i mindst 1 år har haft fælles husstand med andelshaveren, og som opfylder alderskriteriet, har fortrinsret.

B) Andelshavere,  der allerede bor i “Frødalen”, og som har ansøgt om anden bolig, har dernæst fortrinsret til at overtage en ledig andel og bolig. 

C) Andre personer, som efter bestyrelsens/interesseudvalgets skøn er bedst egnede, idet bestyrelsen/interesseudvalget kan indkalde personer, der er optaget på interesselisten.     Bestyrelsen/interesseudvalget  skal ved sit skøn lægge vægt på størrelsen af boligen og ansøgerens husstand, og på ansøgerens mulighed og holdning til deltagelse i det nødvendige fællesskab.  

13.3  Bestyrelsen har pligt til at anvise en ny andelshaver inden 6 uger fra der foreligger skriftlig begæring om overdragelse fra fraflyttende andelshaver. 

13.4  I modsat fald har andelshaveren ret til selv at indstille en person til bestyrelsens godkendelse. Nægtes denne godkendelse skal andelshaveren senest 3 uger efter indstilling modtage skriftlig begrundelse for afslag.

§ 14 Pris

14.1  Prisen for andel og bolig skal godkendes af bestyrelsen som desuden skal godkende   eventuelle aftaler efter § 14.2. Bestyrelsen kan kun godkende en rimelig pris og højst et   beløb opgjort efter følgende retningslinier: 

A) Værdien af andelen i foreningens formue opgøres til den pris med eventuel prisudvikling, som senest er godkendt af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige generalforsamling. Andelenes pris og eventuelle prisudvikling fastsættes under iagttagelse af reglerne i andelsboligforeningsloven og i øvrigt under hensyn til værdien af foreningens ejendom og andre aktiver, samt størrelsen af foreningens gæld. Generalforsamlingens   prisfastsættelse er bindende, selvom der lovligt kunne have været fastsat en højere pris. En andelshaver er uanset den af generalforsamlingen fastsatte pris berettiget til at beregne sig samme pris for andelen i foreningens formue, som han selv lovligt har betalt, jf. andelsboligforeningslovens regler herom. 

B) Værdien af forbedringer, jf. § 10, ansættes til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel værdiforringelse på grund af alder og slitage. Såfremt andelshaveren under byggeriets opførelse og inden overtagelsesdagen efter aftale har betalt særskilt forhøjet vederlag for installationer, såsom køkken, skabe og fliser, opgøres og afskrives det særskilt betalte vederlag som ovenfor anført.

C) Værdien af forbedringer og beplantning m.v. af det til boligen hørende haveareal fastsættes til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel værdiforringelse.

D) Værdien af inventar, der er særskilt tilpasset eller installeret i boligen, fastsættes under hensyntagen til anskaffelsespris, alder og slitage.  

E) Såfremt boligens vedligeholdelsesstand er usædvanlig god eller mangelfuld beregnes   pristillæg respektiv prisnedslag under hensyn hertil. 

14.2  Værdiansættelse og fradrag efter stk. 1 litra B­E fastsættes efter en konkret vurdering med udgangspunkt i det forbedringskatalog og de værdiforringelseskurver, der er fastlagt af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation som vejledende. 

14.3  Såfremt der samtidig med overdragelse af andel og bolig overdrages løsøre eller indgås anden retshandel, skal vederlaget sættes til værdien i fri handel. Erhverver skal indtil   overtagelsesdagen frit kunne afvise eller fortryde løsørekøbet eller retshandlen. Bestyrelsen skal godkende vederlaget og de øvrige aftalte vilkår. 

14.4  Fastsættelsen af prisen for forbedringer, inventar og løsøre samt eventuelle pristillæg eller nedslag for vedligeholdelsesstand fastsættes af den af foreningen sædvanligt benyttede vurderingsmand. Vurderingshonoraret betales af køber og sælger med ½ hver.  Bestyrelsen kan i særlige tilfælde forlange, at der tillige indhentes el­ og/eller vvs­rapport. Udgifterne hertil afholdes ligeledes af køber og sælger med ½ hver. 

14.5  Såfremt der opstår uenighed mellem overdrageren, erhververen eller bestyrelsen om   fastsættelse af pris for forbedringer, inventar og løsøre eller eventuelt pristillæg eller nedslag for vedligeholdelsesstand, fastsættes prisen af en voldgiftsmand, der skal være   særlig sagkyndig med hensyn til de spørgsmål, voldgiften angår, og som udpeges af   Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation. Voldgiftsmanden skal indkalde parterne   til besigtigelse og udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og   begrundes. Voldgiftsmandens vurdering er endelig og bindende for alle parterne. Voldgiftsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerne ved voldgiften skal fordeles mellem parterne eller eventuelt pålægges den part fuldt ud, idet der herved skal tages hensyn til, hvem af parterne, der har fået medhold ved voldgiften. 

14.6  En udtrædende andelshaver kan ikke fordre nogen del af foreningsformuen eller lignende udbetalt.

§ 15 Fremgangsmåde

15.1  Mellem overdrager og erhverver oprettes en skriftlig overdragelsesaftale, der forsynes   med bestyrelsens påtegning om godkendelse. Inden aftalens indgåelse skal erhverver  overfor seniorbofællesskabet bekræfte, at erhverver er villig til at indgå i seniorbofællesskabet på de vilkår og tanker, der er gældende for bofællesskabet. Desuden skal erhverver have udleveret et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter, seneste årsregnskab og budget, samt en opstilling af overdragelsessummens beregning med specifikation af prisen for andelen, forbedringer, inventar og løsøre, samt eventuelt pristillæg eller nedslag for vedligeholdelsesstand. Erhverver skal endvidere inden aftalens indgåelse skriftlig gøres bekendt med andelsboligforeningslovens bestemmelse om prisfastsættelse og om straf. 

15.2  Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme, at overdragelsen skal oprettes på en standardformular. Foreningen kan hos overdrager og/eller erhverver opkræve et gebyr. Foreningen kan endvidere kræve, at overdrageren refunderer udgiften til forespørgsel til andelsboligbogen, samt refunderer udgifter og betaler et rimeligt vederlag for bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning til pant ­ eller udlægshavere og ved tvangssalg eller ­auktion. 

15.3  Overdragelsessummen skal senest to uger før overtagelsesdagen indbetales kontant til foreningen, som ­ efter fradrag af sine tilgodehavender og nødvendigt beløb til indfrielse af et eventuelt garanteret lån med henblik på frigivelse af garantien ­afregner provenuet   først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant­ og udlægshavere, og dernæst til den fraflyttende andeIshaver. 

15.4  Bestyrelsen er ved afregning overfor den fraflyttende andelshaver berettiget til at tilbageholde et beløb til sikkerhed for betaling af ikke forfalden boligafgift og efterbetaling af varmeudgifter o. lign. Såfremt afregning sker inden fraflytning, er foreningen endvidere berettiget til at tilbageholde et skønsmæssigt beløb til dækning af erhververens eventuelle   krav i anledning af mangler konstateret ved overtagelsen. 

15.5  Snarest muligt efter erhververens overtagelse af boligen skal denne med bestyrelsen   gennemgå boligen for at konstatere eventuelle mangler ved boligens vedligeholdelsesstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i forbindelse med boligen. Såfremt erhververen forlanger prisnedslag for sådanne mangler, kan bestyrelsen, hvis forlangendet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregning til overdrageren, således at beløbet først udbetales, når det ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer. 

15.6  Overdragelsessummen med eventuelle fradrag, som nævnt i stk. 3­5, skal afregnes senest  3 uger efter overtagelsesdatoen, forudsat at beløbet er modtaget fra erhververen. 

§ 16 UDGÅET

§ 17 Ubenyttede boliger

17.1  Har en andelshaver ikke, inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin bolig, givet meddelelse om at ville afhænde sin andel, træder reglerne i § 13 i kraft. Overdragelse sker efter   disse principper, og afregning finder sted som anført i § 15.

§ 18 Dødsfald

18.1  I tilfælde af en andelshavers død skal den pågældendes eventuelle ægtefælle eller med hvem andelshaveren har haft fælles husstand med i 1 år, være berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af boligen. 

18.2  Hvis der ikke efterlades ægtefælle, eller en person som beskrevet i § 18.1, og denne ikke ønsker at benytte sin ret, overdrages andelen efter reglerne i § 13.  

18.3  Ved dødsboets overdragelse af andelsboligen til de i § 18.1 berettigede personer finder §§ 14­16 tilsvarende anvendelse. Ved arveudlæg til en af de efter forudgående stykker berettigede personer finder §§ 14 og 15 tilsvarende anvendelse, dog bortset fra § 15 stk. 3­6 om indbetaling og afregning, idet erhververen i disse tilfælde indtræder i afdødes forpligtelser over for foreningen og eventuelt Iångivende pengeinstitut. 

18.4  Boligen skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest den 1. i den måned, der indtræder næstefter 3­måneders dagen for dødsfaldet. Er ingen ny andelshaver indtrådt   forinden, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår,   som overtagelsen skal ske på, hvorefter det indkomne beløb afregnes til boet efter reglerne i § 15.

§ 19 Samlivsophævelse

19.1  Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller er den af parterne der efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse bevarer retten til boligen, berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af boligen. 

19.2  Reglen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved ophævelse af samlivsforhold i øvrigt,   såfremt den person, der i henhold hertil skal overtage andel og bolig, har haft fælles   husstand med andelshaveren i mindst det seneste år før samlivsophævelsen. 

19.3  Ved ægtefælles fortsættelse af medlemskab og beboelse af boligen skal begge ægtefæller   være forpligtet til at lade fortsættende ægtefælle overtage andel gennem skifte eller overdragelse. Ved overdragelse i henhold hertil eller ved overdragelse i henhold til § 19.2 finder §§ 14­16 tilsvarende anvendelse. Ved fortsættende ægtefælles overtagelse gennem ægtefælleskifte finder §§ 14 og 15 tilsvarende anvendelse, dog bortset fra § 15 stk. 3­6 om   indbetaling og afregning, idet fortsættende ægtefælle i disse tilfælde indtræder i tidligere   andelshavers forpligtelser over for foreningen og evenruelt långivende pengeinstitut. 

§ 20 Opsigelse

20.1  En andelshaver kan ikke opsige sit medlemskab af foreningen og brugsret til boligen, men kan alene udtræde efter reglerne i §§ 13­19 om overførsel af andelen.

§ 21 Eksklusion

21.1  I følgende tilfælde kan en andelshaver ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes   til ophør af bestyrelsen: 

A)  Såfremt en andelshaver trods påkrav ikke betaler eventuelt resterende indskud, boligafgift eller andre skyldige beløb af enhver art. 

B) Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt og trods påkrav   ikke foretager den nødvendige vedligeholdelse inden udløbet af en fastsat frist, jf. § 9. 

C) Såfremt en andelshaver optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre andelshavere. 

D) Såfremt en andelshaver i forbindelse med overdragelse af andelen betinger sig en større pris end godkendt af bestyrelsen. 

E) Såfremt en andelshaver gør sig skyldig i forhold, svarende til de, der efter lejelovens   bestemmelser berettiger udlejeren til at ophæve lejemålet. 

21.2  Efter eksklusion bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig, og der forholdes som bestemt i § 17.


§ 22 UDGÅET

§ 23 Generalforsamling

23.1  Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. 

23.2  Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af         årsregnskabet. 
4. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af   boligafgiften. 
5. Forslag. 
6. Valg.
7. Eventuelt. 

23.3  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller flertal af bestyrelsens medlemmer eller 1/4 af andelshaverne eller administrator forlanger det, med angivelse af dagsorden.

§ 24 Indkaldelse m.v.

24.1  Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Datoen for afholdelse af ordinær generalforsamling og om muligt ekstraordinær generalforsamling skal bekendtgøres ved brev eller opslag senest 4 uger før. 

24.2  Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

24.3  Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller andelshaverne ved opslag eller på lignende måde senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling. 

24.4  Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag har enhver andelshaver og dennes ægtefælle eller et myndigt husstandsmedlem. De(n) adgangsberettigede kan ledsages af en professionel eller personlig rådgiver. Administrator og revisor samt personer, der er indbudt af bestyrelsen, har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen. 

24.5  Hver andel giver to stemmer. En andelshaver kan kun give fuldmagt til sin ægtefælle eller et myndigt husstandsmedlem eller til en anden andelshaver. En andelshaver kan dog kun afgive to stemmer i henhold til fuldmagt.

§ 25 Flertal

25.1  Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om beslutninger som er nævnt i stk. 2­4. Dog skal altid mindst 1/5 af samtlige mulige stemmer være repræsenteret.

25.2  Forslag om vedtægtsændringer, om nyt indskud, om regulering af det indbyrdes forhold mellem boligafgiften, eller om iværksættelse af forbedringsarbejder eller istandsættelses­arbejder, hvis finansiering kræver forhøjelse af boligafgiften med mere end 25%, eller om henlæggelse til sådanne arbejder med et beløb, der overstiger 25% af den hidtidige boligafgift, kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer er repræsenteret, og med et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer. Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 ja og nej stemmer, uanset hvor mange stemmer, der er repræsenteret. 

25.3  Ændring af vedtægternes § 5 kræver dog samtykke fra de kreditorer overfor hvem andelshaverne hæfter personligt.

25.4  Forslag om salg af fast ejendom eller om foreningens opløsning kan kun vedtages med et flertal på mindst 3/4 af samtlige mulige stemmer. Er ikke mindst 3/4 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 3/4 af de repræsenterede stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endelig vedtages med et flertal på mindst 3/4 af de repræsenterede stemmer, uanset hvor mange stemmer, der er repræsenteret.

§ 26 Dirigent m.v.

26.1  Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. 

26.2  Sekretæren skriver protokollat for generalforsamlingen. Protokollatet underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen. Protokollatet skal tilstilles andelshaverne senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 27 Bestyrelse

27.1  Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.

§ 28 Bestyrelsesmedlemmer

28.1  Bestyrelsen består af en formand og yderligere 2 eller 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse. 

28.2  Formanden vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen.

28.3  De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsen afgår ved hver ordinær generalforsamling.

28.4  Generalforsamlingen væIger desuden for et år ad gangen en eller to bestyrelsessuppleanter med angivelse af deres rækkefølge. 

28.5  Som bestyrelsesmedlemmer eller ­suppleanter kan vælges andelshavere, disses ægtefæller samt myndige husstandsmedlemmer. Som bestyrelsesmedlem eller ­suppleant kan kun vælges en person fra hver husstand og kun en person, der bebor andelsboligen. 

28.6  Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand og en sekretær. 

28.7  Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Ved formandens fratræden fungerer næstformanden i formandens sted indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end tre, indkaldes generalforsamlingen til nyvalg af bestyrelse for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. 

§ 29 Møder

29.1  Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt vedkommende  eller en person, som vedkommende er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til. 

29.2  Sekretæren skriver referat for bestyrelsesmøder. 

29.3  I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden. 

§ 30 Tegningsret

30.1  Foreningen tegnes af formanden og 2 andre bestyrelsesmedlemmer i forening.             I formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden og 2 andre bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 31 Administration

31.1  Generalforsamlingen kan væIge en administrator til at forestå ejendommens almindelige forvaltning. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte administrator. Bestyrelsen træffer nærmere aftale med administrator om dennes opgaver og beføjelser. 

31.2  Såfremt generalforsamlingen ikke har genvalgt nogen administrator, varetager bestyrelsen ejendommens administration, og reglerne i nærværende stk. 3 og 4 finder da anvendelse. 

31.3  Bortset fra en mindre kassebeholdning hos et bestyrelsesmedlem skal foreningens midler indsættes på en særskilt konto i et pengeinstitut, fra hvilken konto der kun skal kunne foretages hævning ved underskrift fra to bestyrelsesmedlemmer i forening. Alle indbetalinger til foreningen være sig boligafgift, leje, indbetalinger i forbindelse med overdragelse af andele eller andet, skal ske direkte til en sådan konto. 

31.4  Bestyrelsen kan helt eller delvis overlade bogføring, opkrævning af boligafgift, varetagelse af lønningsregnskab og udbetaling af faste (periodiske) betalinger, til et pengeinstitut eller et statsautoriseret eller registreret revisionsfirma. I det omfang en sådan overladelse ikke er sket, skal bestyrelsen af sin midte vælge en regnskabsfører, der er ansvarlig for bogholderi, opkrævninger, lønningsregnskaber og periodiske udbetalinger. 

31.5  Som sikkerhed for bestyrelsesmedlemmernes økonomiske ansvar over for foreningen, andelshaverne og tredjemand, tegner foreningen sædvanlig ansvars­ og besvigelsesforsikring. Forsikringssummens størrelse skal oplyses som en note til årsregnskabet.

§ 32 Regnskab

32.1  Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af administrator og hele bestyrelsen. Regnskabsåret er kalenderåret. 

32.2  I forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab udarbejdes forslag fra bestyrelsen til den pris og eventuelle prisudvikling på andelene, som kan godkendes af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige generalforsamling, jf. § 14. Forslaget anføres som note til regnskabet. 

§ 33 Revision

33.1  Generalforsamlingen kan vælge mellem en statsautoriseret eller registreret revisor til at revidere årsregnskabet. Revisoren skal føre revisionsprotokol.

§ 34 Regnskabsudsendelse

34.1  Det reviderede, underskrevne årsregnskab udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

§ 35 Opløsning

35.1  Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen. 

35.2  Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden, deles den resterende formue mellem de til den tid værende andelshavere i forhold til deres andels størrelse 

Således vedtaget på generalforsamling den 16. april 2018

I bestyrelsen:

Asger Birk Jensen (formand)

Finn Bodholdt

Svend Erik Jørgensen

Allan Hyldgaard

Kaj Agner Nielsen

Del siden